Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Snedsted Skole

FORORD

Hvad skal børnene lære i skolen ? - Hvilke værdier skal skolen lægge vægt på ?
Hvad er personalets rolle ? Hvilken rolle har skoleledelsen, forældrene og eleverne ?
 
For år tilbage var alle forholdsvis enige om svarene.
En samfundsudvikling, som indebærer, at nye kulturer, værdier og normer i stadig større grad vinder indpas i det danske samfund, har betydet, at vi ikke længere er så enige. Samtidig med at nye værdier og kulturer har vundet indpas i det danske samfund, er der sket en individualisering, som betyder, at vi i stigende grad stiller krav om frit at kunne vælge mellem serviceydelser, og at ydelserne skal tilpasses netop vores egne specielle behov og ønsker.
Samfundets manglende enighed om værdier, normer, roller og forventninger giver, i stadig stigende grad, anledning til konflikter og skuffelser i dagligdagen - en udvikling, som også har nået skolerne.
 
Snedsted Skole danner ramme for ca. 475 børn og 90 voksnes daglige virke.
Fælles mål, værdigrundlag og normer, som respekteres af alle er nødvendige, for at såvel elever som personale kan have en god skoledag, og for at eleverne kan udvikle ny viden, færdigheder, holdninger og kompetencer.
 
Her beskrives Snedsted Skoles værdigrundlag og de forventninger, vi hver især bør forsøge at leve op til.
Værdigrundlaget er i fællesskab besluttet og formuleret af elever, forældre, personale og ledelse.
 
Når man som elev, forældre, personale eller ledelse er bekendt med skolens værdigrundlag og har valgt Snedsted Skole, har vi en fælles forventning om, at alle gør deres bedste for at føre værdigrundlaget ud i livet, således at vi i fællesskab kan bibeholde en god og udviklende skole for alle.

 

Snedsted Skole

 

MÅLSÆTNING

På Snedsted Skole ønsker vi at alle - både elever, lærere og forældre - mødes i gensidig respekt og med ansvarsfølelse over for vores fælles mål:
At bibringe den enkelte elev et optimalt fagligt niveau samt gøre eleven i stand til at arbejde selvstændigt, kreativt og til at indgå i fællesskaber.
Desuden ønsker vi, at den enkelte elev udvikler ansvarlighed over for kammeraterne, sig selv og de ting, der omgiver os.
Selvværdsfølelse, varme, tryghed, forståelse, glæde og konsekvens skal præge skolens hverdag.
 
Følgende enkle leveregler:
 
Vis hensyn - gør dit bedste - vær præcis
 
skal være "ledetråde" for alles daglige virke på Snedsted Skole.
 
 

PÆDAGOGISK GRUNDLAG 

 
For at nå disse mål bygger Snedsted Skoles personale sin pædagogiske virksomhed på følgende grundlag: 
 • Vores vigtigste opgave er at tilrettelægge en hverdag, hvor eleverne gennem personalets faglige og pædagogiske indsigt og deres egne aktive handlinger tilegner sig ny viden, færdigheder, holdninger og kompetencer. 
 • Vores vigtigste menneskelige egenskaber skal være indfølingsevne og respekt.
 • Vores vigtigste kvalifikationer skal være faglig kompetence samt social og pædagogisk indsigt.
 • Vores vigtigste redskab skal være en målrettet og velovervejet arbejdsform.
  
Følgende er helt grundlæggende:
 • Respekt - Mennesker, vi omgås, er alle lige værdifulde og skal mødes med venlighed og værdighed.
 • Vækst - Alle skal have noget ud af at være på skolen - alle skal have mulighed for at vokse som menneske og udvikle sig fagligt. Vi lægger vægt på arbejdsro og anstændig omgangsform i klassen.
 • Miljø - Skolens bygninger og udearealer er vores daglige tilholdssted. De skal have et positivt særpræg, og der skal være pænt og ordentligt. Derfor forventer vi, at  alle behandler skolen og dens inventar hensynsfuldt.
 • Konsekvens - Det, jeg gør og ikke gør, er altid mit valg, og det må jeg selv tage ansvaret for. Det er i orden at begå fejl, men foretager man det samme fejltrin gang på gang eller gør livet surt for andre, skal det have en konsekvens. 

       

MENNESKESYN

 • Hvert menneske er noget særligt.
 • Mennesket er født med forskellige forudsætninger, der formes og udvikles i mødet med andre mennesker.
 • Billedet af mig selv dannes i mødet med andre. Det er signalerne fra mine medmennesker, som viser mig, hvem jeg er.
 • Som mennesker er vi alle rollemodeller for vore omgivelser  -  vi bør derfor være bevidste om at være gode rollemodeller.
 • Identitet  -  gode menneskelige egenskaber er lige så vigtige som faglig kunnen.
 • Det er den gode opførsel og indsats, som skal belønnes og gives størst opmærksomhed, ikke den dårlige.
 • Ros er vigtigst  -  men ris kan være relevant.
 • Erkendelse af egne styrkesider og svagheder er et vigtigt element i udviklingen af et realistisk selvbillede.

 

LÆRERE (PERSONALE)

Som lærer (personale) ved Snedsted Skole er jeg:

 • bevidst om hvordan jeg møder og omtaler mine elever.
 • hver dag en af mine elevers vigtigste rollemodeller. 

 Som lærer (personale) ved Snedsted Skole skal jeg:

 • bevidstgøre eleverne om at de har valgmuligheder, og hvilke konsekvenser de enkelte valg får.
 • samarbejde og løse evt. problemer i dialog med elever, forældre, kolleger og ledelse. 
 • afse den nødvendige tid og energi til at blive klasseværelsets tydelige og forudsigelige leder.
 • være den jeg er, og altid loyal mod fælles beslutninger og holdninger.
 • lægge vægt på fornyelse og variation, kende min læseplan, være godt forberedt, have en plan og struktur for undervisningen.
 • skabe positive relationer.
 • have fokus på elevernes faglige og sociale udvikling.
 • så ofte som muligt møde eleverne med smil. 
  

LEDELSE 

Ved Snedsted Skole skal ledelsen: 

 • arbejde for at skolen kan være et godt og trygt lære- og værested for elever, personale, forældre og fritidsbrugere.
 • fungere som et team.
 • til stadighed arbejde for at Snedsted Skole udvikler sig  -  pædagogisk, etisk og fagligt.
 • arbejde loyalt for at føre beslutninger truffet af Skolebestyrelse, Byråd og Folketing ud i livet og handle i overensstemmelse med gældende aftaler.
 • medinddrage Pædagogisk Råd, Elevråd og Med-udvalg og andre lokale organer i beslutningsprocesserne, samt udvise åbenhed og gennemskuelighed.
 • til stadighed arbejde for at skolens værdigrundlag præger hverdagen.
 • drage omsorg for at grundreglerne: vis hensyn  -  gør dit bedste  -  vær præcis, er ledetråde for alle på Snedsted Skole.
 • have mod til at føre de beslutninger ud i livet, som fremmer skolens målsætninger, også selv om det kan give anledning til konflikter.
 • arbejde for, at Snedsted Skole fungerer som en helhed.

  

ELEVER 

Som elev på Snedsted Skole har jeg et medansvar for at alle kan have det godt på vores skole og at alle har mulighed for at lære noget. Derfor skal jeg leve op til følgende 3 grundregler: 

1. VIS HENSYN

Det betyder:

 • At jeg opfører mig betænksomt både i timer og i frikvarterer, og forsøger at være et godt eksempel for andre.
 • At jeg optræder hensynsfuldt, også i andres klasser  -  at jeg ikke ødelægger undervisningen for mine kammerater  -  at jeg husker at hjælpe dem, der har brug for hjælp.
 • At jeg respekterer og viser hensyn til kammerater og skolens personale.
 • At jeg passer på skolens ejendele og inventar  -  at jeg og mine kammerater hjælpes ad med at holde god orden i klassen.

2. VÆR PRÆCIS

Det betyder:

 • At jeg overholder mødetidspunkter  -  går til klassen når det ringer, sætter mig på min plads og gør mine ting klar.
 • At jeg overholder tidspunkter for aflevering af opgaver.

3. GØR DIT BEDSTE

Det betyder:

 • At jeg udnytter mine evner fuldt ud  -  og ikke accepterer at gøre tingene halvt.

 

FORÆLDRE 

Når jeg som forældre har valgt Snedsted Skole, betyder det at jeg:

 • kender skolens værdigrundlag og bakker op om det.
 • i forhold til mit barn støtter op om skolens grundregler: vis hensyn  -  gør dit bedste  -  vær præcis.
 • respekterer og støtter den linie som lægges af skolebestyrelse, forældreråd, skoleledelse, elevråd og personale.
 • respekterer den lovgivning og de spilleregler som gælder på en skole. 
 • omtaler skolen positivt i forhold til mit barn.
 • retter henvendelse til rette sted, hvis jeg er utilfreds eller har forslag til ændringer. Hvis jeg er i tvivl om, hvem jeg skal henvende mig til, spørger jeg klasselæreren, skolens ledelse eller skolebestyrelsen.
 • indgår aktivt i et samarbejde med skolen om mit barns skolegang.